Trending
युएस खबर संवाददाताबिहे गरेको वर्ष दिनमै दुबईकी राजकुमारीले गरिन् डिभोर्स युएस खबर संवाददाताअमेरिकामा विश्वकप आयोजना गर्नु आईसीसीका लागि अभिषाप सावित युएस खबर संवाददाताहर्क साम्पाङका समर्थकद्वारा पत्रकार धमलामाथि कुटपिट युएस खबर संवाददाताकाभा महिला च्याम्पियनसिपमा नेपाल आज श्रीलंकासँग पहिलो खेल खेल्दै युएस खबर संवाददातावर्षाले राष्ट्रिय सभागृह जलमग्न युएस खबर संवाददाताअमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनलाई कोरोना संक्रमण युएस खबर संवाददाताकाठमाण्डौ महानगरले न्युरोडमा फुटपाथ विस्तारको काम अघि बढायो युएस खबर संवाददाताओमानको समुद्रमा तेल ट्यांकर पल्टिँदा १३ भारतीयसहित १६ जना बेपत्ता

ld; o’lge;{sf nflu a]nfotaf6 kmfO{gn /fp08df  g]kfnL r]nL k|lti7f /fjt ljZje/sf nflu ef]l6u+ v’Nnf

a]nfotsf] k|ltli7t /fli6«o ;f}Gbo{ k|ltof]lutf ld; o”lge;{ u|]6 la|6]gdf g]kfnL r]nL k|lti7f /fjt kmfO{gn r/0fdf k|j]z u/]sL 5g . cfufdL cS6f]a/ !^ sf lbg 3f]if0ff x’g] ld; o”lge;{ u|]6 la|6]gdf k|lti7fn] pTs[i6 kmfO{glni6sf] ;’lrdf kb}{ ef]l6u+ /fp08df k’Ug ;kmn ePsL x’g .

 

;g !(%@ b]lv a]nfotdf ;’? ePsf] k|ltli7t ;f}Gbo{ k|ltof]uLtf ld; o”lge;{ u|]6 la|6]gsf nflu kmfO{gn k|lt:kwf{df k’Ug ;kmn k|lti7f /fpt o; cl3 klg laleGg cGt/fli6o ;f}Gbo{ k|ltof]uLtfdf ;xefuL / lahoL df]8n x’g . o; k|ltof]uLtsf nflu k|lti7fnfO{ ef]6 ug{ ;lsg] 5 . cgnfO{g ef]l6u+sf] Jofj:yf /x]sfn] ljZje/ /x]sf g]kfnL tyf u}/ g]kfnLn] ef]6 ug{ ;Sg]5g . lkk’N; RjfO{;sf cfwf/df ld; o”lge;{ u|]6 la|6]g 3f]if0ff x’g] ;df/f]xdf lah]tfn] !% kf]O{G6 dt k|fKt ug'{kg]{ x’G5 . !) / % kf]O{G6 k|fKt ug]{ km:6 / ;]s]08 /g/ck 3f]lift x’g]5g .

ld; o’lge;{ lhaLsf] j]a;fO6df uP/ ef]6 ug{ ;lsg] Joj:yf /x]sf] o; k|ltof]lutfdf k|To]s JolQmn] klxnf] k6s Ps ef]6 k|mL ug{ kfpg]5g eg] yk Ps ef]6sf nflu z’Ns nfUg] 5 .

k|lti7fsf] ef]l6u+ sf]8 gDa/ @! xf] . j]a;fO6df u/]/ ;f]xL gDa/sf]  :6f/df lSns ug{‘kg]{5 .

 

tnsf] ln+sdf lSns u/]/ k|lti7f /fptnfO{ ef]6 ug{ ;lsg] 5 .

g]kfnL d’nsL k|lti7f xu+su+df hlGdP/ a]nfotf x’ls{PsL x’g . !^ aif{sf] pd]/af6 df]8lnu+ sl/c/ ;’? u/]sL plg ;g @)!( sf] ld; O+UNof08df pTs[i6 ef]6 ;lxt ;]s]G8 /g/ck ;d]t x’g eg] xfn} ;DkGg  O6nLsf] ldnfgdf cfof]lht ldnfg km];g jLsdf O6flnog / :kflg; l8hfOg/sf] kf]zfsdf ¥ofDkdf plqPkl5 pgsf] rrf{ cem a9]sf] lyof] . plg O6flnog l8hfOg/ Eofn]lG6gf kf]N6«f]lgo/L / :kflg; l8hfOg/ cfgf a]ge]g’tf]sf] l8hfOgdf ¥ofDkdf plqPsL lyO{g .

k]zfn] …Knf]/ Knfg cfls{6]S6Ú k|lti7n] o’lgel;{6L ckm a|fO6gaf6 OG6]l/o/ cfls{6]Sr/df Aofrn/ u/]sL x’g .

 

TOP